چهارشنبه 14 خرداد 1399  

بخش داخلی

بخش داخلی 1.


داخلی

بخش داخلی مردان و زنان

 

این بخش دارای 11 اتاق و 31 تخت

در این بخش بیماران عفونی، داخلی، نرولوژی، قلبی  ، سایکولوژی،ریوی با تجهیزات و امکانات پیشرفته توسط کادر مجرب .تحت درمان قرار می گیرند.

دو اتاق ایزوله برای بیماران سل وhiv

دستگاه های موجود: نوار قلب ، ونتیلاتور و مانتیتورینگ قلبی، دستگاه dc شوک