چهارشنبه 14 خرداد 1399  

معرفی

جراحی مردان.

بخش جراحی مردان

این بخش دارای 14 اتاق  28 تخت فعال جراحی است موارد بستری:

 جراحی های ارتوپدی : (تمامی شکستگی ها و دررفتگی ها ، پارگی عضلات و تاندون)
اعمال جراحی ارولوژی: سنگ شکنی ، TUR ، پروستاتکتومی ، هیدروسلکتومی ، وازکتومی ، واریکوسلکتومی ، هیپوسپادیازیس


اعمال جراحی چشم: کاتاراکت و ناخنک چشم

اعمال جراحی آنال: فیشرکتومی ، هموروئیدکتومی

ENT:تانسیلکتومی ، شکستگی های بینی ، تیروئیدکتومی ،
جراحی های شکم : آپاندکتومی ، کوله سیستکتومی ، لاپاراتومی