چهارشنبه 14 خرداد 1399  

....

برنامه هفتگی .

برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهرسال1398  

ایام هفته

تخصص

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

‏پنجشنبه

ارتوپد

آقای دکتر محمودی نسب

19 - 17

آقای دکتر یوسفی فر

10 - 8

آقای دکتر یوسفی فر

8 - 10

آقای دکتر محمودی نسب

11 – 9

آقای دکتر محمودی نسب

19 - 17

جراح مغز و اعصاب

آقای دکتر رسولیان

19 - 17

آقای دکتر رسولیان

( آقای دکتر جعفری )

19 - 17

آقای دکتر رسولیان

( آقای دکتر جعفری )

19 - 17

جراح عمومی

آقای دکتر نقدی

13 - 11

آقای دکتر علویان

19 - 17

آقای دکتر علویان

19 - 17

آقای دکتر علویان

19 - 17

آقای دکتر علویان

19 - 17

آقای دکتر علویان

19 - 17

لطفا به برنامه مکمل توجه شود

اعصاب و روان

خانم دکتر ضیایی

12 - 10

خانم دکتر ضیایی

12 - 10

خانم دکتر ضیایی

12 - 10

خانم دکتر ضیایی

12 - 10

خانم دکتر ضیایی

12 - 10

خانم دکتر ضیایی

12 - 10

خانم دکتر ضیایی

18 - 16

آقای دکترایمانی

16 - 14

آقای دکترایمانی

16 - 14

گوارش

آقای دکتر مساوات

10 - 8

مغز و اعصاب

خانم دکتر پور شمس

12 - 10

آقای دکتر صباحی

13 – 11

آقای دکتر صباحی

13 - 11

خانم دکتر پور شمس

17 - 15

داخلی

کلینیک دیابت

19 - 17

کلینیک دیابت

19 - 17

کلینیک دیابت

19 - 17

کلینیک دیابت

19 - 17

کلینیک دیابت

19 - 17

دکتر عامری

10 - 8

آقای دکتر خطیب

19 - 17

آقای دکتر درویشی

14 - 16

آقای دکتر فرخی نژاد

19 - 17

آقای دکتر خطیب

19 - 17

آقای دکتر درویشی

14 - 16

لطفا به برنامه مکمل توجه شود

ارولوژی

آقای دکتر آقائی

12 - 10

آقای دکتر آقائی

12 - 10

آقای دکتر آقائی

12 - 10

آقای دکتر آقائی

12 - 10

آقای دکتر آقائی

19 - 17

آقای دکتر آقائی

19 - 17

آقای دکتر آقائی

19 - 17

آقای دکتر آقائی

19 - 17

آقای دکتر آقائی

19 - 17

ENT

آقای دکترپورجونکی

10 - 8

آقای دکتر پور صیرفی

13 - 11

خانم  دکتر قاسمی

12 - 10

آقای دکتر پور صیرفی

13 - 11

آقای دکتر پور صیرفی

19 - 17

خانم  دکتر قاسمی

17 - 15

آقای دکتر پور صیرفی

19 - 17

خانم  دکتر قاسمی

17 - 15

آقای دکتر پور صیرفی

19 - 17

قلب و عروق

خانم دکتر نصیری

13 - 11

آقای دکتر فقهی

14 - 12

خانم دکتر نصیری

13 - 11

آقای دکتر فقهی

14 - 12

خانم دکتر نصیری

13 - 11

لطفا به برنامه مکمل توجه شود

دکتر صیفی پور

19 - 17

دکتر صیفی پور

19 - 17

زنان و زایمان

پزشک  انکال

13 - 11

کلاس زایمان فیزیولوژی

11 - 9

پزشک  انکال

13 - 11

کلاس زایمان فیزیولوژی

11 - 9

پزشک  انکال

13 - 11

پزشک  انکال

13 - 11

پزشک  انکال

13 - 11

پزشک  انکال

13 - 11

پزشک  انکال

13 - 11

پزشک  انکال

13 - 11

پزشک  انکال

13 - 11

لطفا به برنامه مکمل توجه شود

اطفال

آقای دکترثابت قدم

10 - 8

آقای دکتر دانش بختیار

10 – 8

آقای دکترثابت قدم

10 - 8

آقای دکتر رزم آرا

( خانم دکتر مشایخی )

19 - 17

آقای دکتر رزم آرا

( خانم دکتر مشایخی )

19 - 17

آقای دکتر رزم آرا

( خانم دکتر مشایخی )

19 - 17

آقای دکتر رزم آرا

( خانم دکتر مشایخی )

19 - 17

آقای دکتر رزم آرا

( خانم دکتر مشایخی )

19 - 17

آقای دکتر رزم آرا

( خانم دکتر مشایخی )

19 - 17

چشم پزشک

خانم دکتر آرین

12 - 9

خانم دکتر آرین

12 - 9

روان شناسی

آقای بچاری

14 - 8

آقای بچاری

14 - 8

آقای بچاری

14 - 8

آقای بچاری

14 - 8

آقای بچاری

14 - 8

آقای موسوی

( آقای بچاری )

14 – 8

عفونی

خانم دکتر لطفی

(خانم دکتر مرجانی )

19 - 17

خانم دکتر لطفی

(خانم دکتر مرجانی )

19 - 17

خانم دکتر لطفی

(خانم دکتر مرجانی )

19 - 17

آقای دکتر اسلامی

10 - 8

پوست و مو

خانم دکتر ملکی

(خانم دکتر خداشناس )

8 - 10

خانم دکتر ملکی

(خانم دکتر خداشناس )

8 - 10

خانم دکتر ملکی

( خانم دکتر خداشناس)

19 - 17

خانم دکتر ملکی

( خانم دکتر خداشناس)

19 - 17

لطفا به برنامه مکمل توجه شود

بیهوشی

پزشک آنکال

19 - 17

پزشک آنکال

19 - 17

پزشک آنکال

19 - 17

پزشک آنکال

19 - 17

پزشک آنکال

19 - 17

لطفا به برنامه مکمل توجه شود

کارشناس تغذیه

آقای کمری

12 - 10

آقای کمری

12 - 10

آقای کمری

12 - 10

آقای کمری

19 - 17

آقای کمری

19 - 17

آقای کمری

19 - 17