چهارشنبه 14 خرداد 1399  

....

دکتر آرش نقدی سرپرست بیمارستان.