اخبار
.

بازدید شبانه سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر

1399/7/26 شنبه

شامگاه جمعه انجام شد

بازدید شبانه سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر از اورژانس و بخش های بستری بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

خانم دکتر پروین سرپرست شبکه بهداشت و درمان خرمشهر به منظور اطلاع از روند خدمات دهی به بیماران بستری و سرپایی و وجود امکانات رفاهی پرسنل از بخش های بستری و پاراکلینیکی بیمارستان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که به مدت سه ساعت بطول انجامید آقای دکتر نقدی رئیس، آقای مهندس مزدی مدیر، خانم محسن زاده مدیر خدمات پرستاری و آقای عفراوی مسئول خدمات بیمارستان ایشان را همراهی میکردند.

www.abadanums.ac.ir