آموزش همگانی
.

عیادت از بیمار Post Cpr در منزل

1397/9/24 شنبه

روز گذشته گروهی متشکل از کارشناس واحد مراقبت در منزل ، مدیر خدمات پرستاری ، کارشناس گیرندگان خدمت ، متخصص داخلی و مسئول روابط عمومی بیمارستان از بیمار Post Cpr ترخیص شده بخش داخلی از ایشان عیادت بعمل آوردند و از مشکلات ایشان از نزدیک آشنا شدند.