اخبار
.

جمع آوری و ارسال کپسول های اطفاء حریق به اداره آتشنشانی

1399/7/19 شنبهصبح امروز انجام شد

صبح امروز کپسول های اطفاء حریق بیمارستان جهت شارژ مجدد و معاینه فنی جمع آوری و به اداره آتشنشانی شهرستان ارسال گردید.
شارژ کپسول ها بر اساس پروتکل های ایمنی هر شش ماه یکبار، قبل از سررسید تاریخ انقضاء، در دو نوبت جداگانه  صورت می گیرد.


www.abadanums.ac.ir