اخبار
.

برگزاری کمیته کنترل عفونت

1399/7/22 سه‌شنبهصبح امروز انجام شد 

صبح امروز کمیته کنترل عفونت با حضور دکتر آرش نقدی رئیس ، مهندس عارف مزدی مدیریت و خانم محسن زاده مدیرخدمات پرستاری بیمارستان و همچنین مسئولین بخش ها  برگزار شد
در این جلسه عفونت های بیمارستانی و مصرف 8 آنتی بیوتیک پرهزینه مورد بحث قرار گرفت وپس از بحث ، تبادل نظر وارائه راهکار مصوباتی تصویب شد

www.abadanums.ac.ir