آموزش همگانی
هفته مبارزه با سل
کلاس سرطان سینه
عیادت از بیمار Post Cpr در منزل
کلاس آموزشی ایدز برگزار گردید
روز جهانی کنترل فشار خون