شنبه 9 مرداد 1400  

.....

آشنایی با بیمارستان.

 
تاریخچه بیمارستان
بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر تنها بیمارستان درمانی وابسته به شبکه بهداشت ودرمان خرمشهر که تعداد 240 تخت مصوب و 162 تخت فعال داشته که با مساحت97020 مترمربع وزیربنا 22600 مترمربع  در تاریخ 81/11/1به بهره برداری رسید.
که در سال 96 و 97 با افتتاح پروژه های درمانگاه تخصصی ، LDR (بلوک زایمان فیزیولوژیک) ، بخش شیمی درمانی و اورژانس جدید ، با زیربنا 26080 متر مربع و 169 تخت فعال  رسیده است.
این بیمارستان مرکز درمانی و آموزشی می باشد و در حال حاضر تحت نظارت دانشکده علوم پزشکی آبادان واز جمله بیمارستان هایی است که در آن خدمات تخصصی و فوق تخصصی صورت می پذیرد. این بیمارستان در راستای رسیدن به بالاترین سطح کیفیت جهت گیری نموده و به این منظور فعالیت های عدیده ای از قبیل تضمین بهبود کیفیت ،  استقرار نظام  اعتبار بخشی و مدیریت خطر را انجام می دهد.
 

*چشم انداز(Vision)
*ما برانیم تا:
*تاسال 1400 به عنوان یکی از بهترین بیمارستان های سطح استان ازجنبه های آموزشی ، درمانی، تشخیصی و پژوهشی  با ارائه مطلوبترین خدمات  به مراجعین  شناخته شویم . تردیدی نیست که دراین مسیر دشوار ، دمی ازاستمرار دربهبود کیفیت وتلاش برای این مهم غافل نمی شویم.
 

*رسالت (Mission)
*رسالت بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهر به عنوان تنها مرکز آموزشی- درمانی شهرستان ،ایجاد فضایی مناسب برای ارائه بهترین خدمات آموزشی ، درمانی،تشخیصی و پژوهشی به مراجعین ودانشجویان می باشد.درراستای تحقق این امر سعی می شود که نیازهای بیماران فارغ ازهرنژاد، قوم ومسلک به نحو مطلوب برآورده ورضایتمندی ایشان حاصل شود .
*اهداف
*-- برنامه ریزی درزمینه ارتقاء و بهبود مستمرفعالیتهای ارائه خدمات به بیمار بااجرای برنامه های اعتباربخشی و ارتقاء خدمات اورژانس
*-- تعیین برآوردسطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخش های پرستاری و مامایی
*-- ایجادهماهنگی دربرنامه های ارتقاءکیفی و بهبود مستمرفعالیت های پرستاری و مامایی
*-- ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران ازخدمات پرستاری و مامایی
*-- ارتقاء رضایتمندی کارکنان ازطریق ایجاد ارتباط موثر و عملکرد مطلوب آنها
*-- پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی برعملکرد در واحد پرستاری و مامایی
*-- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانمندیهای افراد در شیفت ها و بخش های مختلف
*-- تعیین و پیشنهادبودجه موردنیاز و اولویت بندی اجرای برنامه های پرستاری
*-- بازدید مستمر ازواحدها در شیفت های مختلف
*-- ارزیابی نیازهای آموزشی کلیه کادرپرستاری جهت دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک
*-- ارتقاء سلامت مادران و نوزادان در بخش های مختلف
*-- تهیه و ارائه جزوات و پمفلت های آموزشی موردنیاز بخش ها به آنها
*-- نظارت و کنترل مراقبتهای پرستاری و مامایی براساس استانداردهای تعیین شده بااستفاده از ابزارهای مناسب،چک لیست ها(تاکید بررعایت اصل استاندارد تحویل بالینی،نحوه دارو دادن و .....)
تمامی ساختمان های بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر بجز درمانگاه تخصصی در یک طبقه قرار دارد :
که شامل

اورژانس حاد و تحت حاد
بخش داخلی مردان و زنان
بخش جراحی مردان
بخش مراقبت های قلبی CCU
بخش مراقبت های ویژه ICU
اتاق عمل و استریلیزاسیون
بخش جراحی زنان
بلوک زایمان فیزیولوژیک
بخش اطفال و نوزادان
دیالیز و تالاسمی
بخش شیمی درمانی
درمانگاه تخصصی
آزمایشگاه
رادیولوژی ، سونوگرافی ، سی تی اسکن

 

¨واحدهای پشتیبانی :
¨واحد درامد وبیمه گری: شامل حسابرسی وترخیص ،صندوق
¨واحد مدارک پزشکی
¨واحد تاسیسات
¨واحد تغذیه
¨واحد فناوری واطلاعات
¨واحد مددکاری
¨واحد بهداشت محیط ، پسماند، لاندری
¨واحد تجهیزات
¨واحد امور اداری
¨واحد کنترل عفونت
¨واحد بهبود کیفیت
¨دفترپرستاری
¨واحد بهداشت حرفه ای
¨واحد رسیدگی به شکایات
¨واحد نگهبانی

¨پاراکلینکهای موجود:

آزمایشگاه، رادیولوژی ، سونوگرافی، تست ورزش ،اکوکاردیوگرافی، الکترومیوگرافی ( نوارعصب عضله )،الکتروانسفالوگرافی ( نوارمغز) ، سی تی اسکن ، سنجش تراکم استخوان ، اسپیرومتری

¨درمانگاه وکلینیک ویژه :

ENT ،داخلی، اورولوژی ، اطفال ،عفونی ، زنان،مامایی،ارتوپدی، چشم، اعصاب و روان، جراحی، تغذیه ،قلب،داخلی مغز و اعصاب ،جراحی مغز و اعصاب


www.abadanums.ac.ir