شنبه 9 مرداد 1400  

بخش داخلی

بخش داخلی مردان.

مسئول بخش سرکار خانم محمدی


بخش داخلی مردان
 
این بخش دارای 11 اتاق و 31 تخت
در این بخش بیماران عفونی، داخلی، نرولوژی، قلبی  ، سایکولوژی،ریوی با تجهیزات و امکانات پیشرفته توسط کادر مجرب .تحت درمان قرار می گیرند.
دو اتاق ایزوله برای بیماران سل وhiv
دستگاه های موجود: نوار قلب ، ونتیلاتور و مانتیتورینگ قلبی، دستگاه dc شوک
 WWW.abadanums.ac.ir