شنبه 9 مرداد 1400  

معرفی

جراحی مردان.

بخش جراحی مردان
این بخش دارای 14 اتاق  28 تخت فعال جراحی است موارد بستری:
 جراحی های ارتوپدی : (تمامی شکستگی ها و دررفتگی ها ، پارگی عضلات و تاندون)
اعمال جراحی ارولوژی: سنگ شکنی ، TUR ، پروستاتکتومی ، هیدروسلکتومی ، وازکتومی ، واریکوسلکتومی ، هیپوسپادیازیس


اعمال جراحی چشم: کاتاراکت و ناخنک چشم

اعمال جراحی آنال: فیشرکتومی ، هموروئیدکتومی
ENT:تانسیلکتومی ، شکستگی های بینی ، تیروئیدکتومی ،
جراحی های شکم : آپاندکتومی ، کوله سیستکتومی ، لاپاراتومی

 WWW.abadanums.ac.ir
مطالب آموزشی
مراقبت بعد جراحی ارتوپدی
لوله بینی معدی
سکته مغذی
سیتوپلاستی
دیسک کمر
تنگی نخاع
پارگی شانه
پارگی تاندون
پروستات
آسیب نخاعی 2
آسیب نخاعی1