شنبه 9 مرداد 1400  

....

بخش اطفال و نوزادان.

سرپرستار بخش خانم فاضلی
بخش اطفال

* دارای2 اتاق ایزوله تک تخته و 10 اتاق دو تخته و 2 اتاق سه تخته میباشد ودر مجموع 14 اتاق میباشد.
*بخش اطفال دارای کلیه وسایل جهت رفاه مادران میباشد که شامل وسایل جهت استراحت مادران و آب سرد کن و آبدارخانه و اتاق شیر مادر و تخت خواب تاشو جهت استراحت مادر و ....میباشد.
 

بخش نوزادان
*شامل  10  انکوباتور و  3 تخت فتوتراپی12 لامپه و   2  تخت 8 فتو تراپی لامپه و 6 دستگاه فتوتراپی 4 لامپه در بالای انکوباتورها میباشد.
*بخش نوزادان با دستگاه های موجود به بیماران خدمت رسانی می کند: که شامل انکوباتور پرتابل جهت انتقال نوزاد و دستگاه های پالس اکسیمتری ، تخت احیاء نوزاد ، تخت نمونه گیری خون ساکشن های دیواری ، یخچال شیر ، یخچال دارویی ، ترالی اورژانس ، ترالی دارو ، دستگاه بخورتراپی ، پمپ انفوزیون ، شیر دوش برقی و وزنه نوزاد .
*در انتهای بخش نوزادان اتاق استراحت جهت مادران قرار داده شده است.
*کلاس درس و اتاق آموزش شیر  نیز مجهز به میز و صندلی و کتابخانه و فایل آموزشی و تلویزیون و وایت بردو ...میباشد. 
*در این بخش کلیه خدمات پرستاری و بالینی نوزادان انجام میشود و نوزاد پره ترم نیز در این بخش بستری میشود و نوزادان بد حال که نیاز به مراقبت در NICU داشته باشند،  اعزام میگردند.
*روزانه در این بخش آموزش به مادران از قبیل آموزش بدو بستری و آموزش حین بستری و ترخیص و آموزش شیر مادر در اتاق شیر داده میشود.

www.ababdanums.ac.ir