چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400  

....

واحد مدارک پزشکی.

مسئول واحد : معصومه مطوری
رسالت اصلی این واحد اداره و مدیریت اطلاعات مراقبتی بیماران است .
 بخش مدارک پزشکی شامل واحدهای زیر می باشد :

  کد گذاری
 این واحد کد گذاری پرونده های بستری  سرپایی و اورژانس می نماید.

  واحد آمار
این واحد کلیه آمار مربوط به بیمارستان اعم از بستری و سرپایی و درمانگاهی را بصورت منظم در مقاطع روزانه ، ماهیانه و سالیانه  جمع آوری ودسته بندی می نماید .
 
 
  بایگانی
دراین واحد امور مربوط به بایگانی از جمله مرتب کردن پرونده ها
بایگانی پرونده های بستری
 بایگانی پرونده های سرپایی
 بایگانی پرونده های اورژانس
 راکد بودن پرونده ها و نیز کلیه امور مربوط به امحاء پرونده ها انجام می شود .
 

واحد پذیرش
 دراین واحد اقدام به پذیرش کلیه بیماران بستری سرپایی و اورژانس نموده و برای آنان تشکیل پرونده صورت می گیرد
این واحد به صورت سه شیفت در کلیه ایام سال فعال می باشد .
  
www.abadanums.ac.ir