شنبه 9 مرداد 1400  

....

امور مالی.

 مسئول امور مالی : آقای سید علی موسوی
شرح وظایف

1_ثبت ،نظارت وپیگیری بر تهیه و تنظیم اسناد و صورت حساب های ارسالی به موسسات طرف قرار داد
2_ثبت ،نظارت وپیگیری  مستمر بر وصول مطالبات واحد های تابعه از موسسات طرف قرارداد
3_ثبت ،نظارت وپیگیری  مستمر بر رفع مشکلات کسورات واحد های تابعه از موسسات طرف قرارداد
4_ثبت ،نظارت وپیگیری  مستمر برتهیه وتنظیم اسناد و صورت حساب های ارسالی به معاونت سلامت  وزارت بابت مصدومین ترافیکی ، مصدومین غیر ترافیکی ، نیازمندان ، بیماران سرطانی ، بیماران خاص ، بیماران روانی ، بیماران سوختگی و....
5_ثبت ،نظارت وپیگیری  مستمر بروصول مطالبات اسناد ارسالی به معاونت سلامت از طرف ردیف های متمرکز وزارتی
6_جمع آوری درآمد های وصولی وانتقال آنها به حساب درآمد خزانه
7_جمع آوری درآمد های وصولی  از طریق سیستم بانکی و انتقال آن به حساب های درآمدی دانشگاه
8_درخواست افتتاح حساب درآمدی غیر قابل برداشت جهت ستاد دانشگاه
9_ نظارت و کنترل بر صورت حساب های بانکی درآمدی
10_برآورد و پیشنهاد چاپ  قبوض و توزیع آن
11_نظارت و کنترل صندوق
12_انتقال وجوه بانکی جمع آوری شده درآمدی در بیمارستان به حساب های درآمدی دانشگاه در دوره های زمانی معین
13_هماهنگی ، تعامل وشرکت در کلیه جلسات درآمدی و ژیشنهاد تشکیل کمیته های مورد نیاز جهت تحقق اهداف درآمدی دانشگاه
14_بهره گیری ،هماهنگی و استفاده از تجربیات کارشناسان امور درمانی و مدارک ژزشکی در جهت تهیه و تنظیم  بهینه اسناد و دفاع از حقوق در آمد های واحد های تابعه در جلوگیری از کسورات توسط سازمانهای بیمه ای طرف قرار داد
15_تهیه وتنظیم انواع گزارشات درآمدی مورد نیاز مقامات دانشگاه ، وزارت وسایر نهادهای نظارتی
16_ ارتباط مستمر و نزدیک با کارشناسان بیمه ها خصوصا کارشناسان بیمه تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ف نیرو های مسلح و درخصوص وضعیت اسناد و صورت حساب های ژزشکی
17_ ثبت درامد های دانشگاه (پویا سامانه )
18_ثبت رویداد های درآمدی حسابداری خاص واحد درآمد دانشگاه و تهیه گزارش های مورد نیاز آن
19 _نظارت و پیگیری بر ارسال و وصول درآمدهای واریزی
  
www.abadanums.ac.ir