شنبه 9 مرداد 1400  

بخش داخلی

امور اداری بیمارستان.

مسئول امور اداری
خانم باقری

امور اداری بیمارستان

1.  پیگیری گواهی کار ماهیانه پزشکان وپرسنل
2. انجام ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل
3. تهیه آمار پرسنل و گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق
4.  انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق
5.  وقت شناسی و نظم وانضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی
6.  نظارت بر کلیه ورود وخروج پرسنل
7.  پیگیری تامین نیروی انسانی مورد نیازواحدها
8.   نظارت بر ثبت کلیه مرخصی های پرسنل
9.   نظارت بر کلیه مکاتبات پرسنلی
 
شرح وظایف متصدی امور دفتری :
1.  پاسخگویی به درخواستهای ارباب رجوع
2.  ثبت مشخصات موضوع ، شماره نامه های صادره و وارده
3.   تفکیک و توزیع نامه ها وگزارشات و سایر انجام امور محوله در حوزه وظایف سازمانی
4.  تایپ کلیه مکاتبات (اداری ، بخشنامه هاو ...)
5.  ارسال نامه ها از طریق اتوماسیون به واحدها
6.   پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
 
1.  ثبث مشخصات و شماره پرونده پرسنلی بر روی پوشه ها
2.   مرتب نمودن پرونده ها بر اساس استاندارد موجود
3.     مراقبت از افشای محتوای نامه ها ، اسناد و مدارک اداری، خودداری از تحویل پرونده ها، اسناد ، مدارک و مکاتبات اداری
 
 
 
WWW.abadanums.ac.ir