شنبه 9 مرداد 1400  

....

تالاسمی.


بخش تالاسمی و هموفیلی
نام و نام خانوادگی سرپرستار بخش : خانم بهداروندان
 
مسیر دستیابی بخش:
 
 
بخش تالاسمی و هموفیلی این مرکز تنها مرکزسرویس دهنده به بیماران تالاسمی و هموفیلی شهرستان  می باشد.کلیه اقدامات درمانی و مراقبتی بیماران تالاسمی و هموفیلی در این مرکز با ارایه دفاتر بیمه و فرانشیز رایگان انجام می شود.
بیماران تالاسمی و هموفیلی تشخیص داده و ارجاع شده از سایر مراکز درمانی و متخصصین و یا بیماران تشخیص داده شده در همین مرکز پس از ویزیت و رویت پزشک درمانگر درمانگاه "در این بخش تشکیل پرونده داده و کلیه اطلاعات پزشکی و دموگرافیک انان ثبت می گردد.پس از تشکیل پرونده " کلیه اموزشهای لازم راجع به بیماری و سیر و مراحل درمان توسط سرپرستار بخش به بیمار و همراهان داده می شودوجزوات و فیلمهای اموزشی در اختیار انها قرار داده می شود.
_ مراحل ارایه خدمات روزانه در مراجعات بیماران به این بخش :
الف : بیماران تالاسمی :
-پذیرش
-انجام نمونه گیری خون جهت ازمایشات CBC و کراس ماچ وازمایشات بیوشیمی روتین ۶ ماهه
-ویزیت پزشک درمانگاه
- تجویز داروی مورد نیاز بیمار و در یافت ان از داروخانه
- دریافت جواب ازمایشات و رویت پزشک و تشخیص نیاز به خون و میزان خون مورد نیاز بیمار
- ثبت موارد فوق در پرونده بیمار
- رگ گیری بیماران نیازمند به خون
- تحویل خون بیماران از بانک خون بیمارستان و ثبت وکنترل شماره کیسه های خون و گروه خون بیماران و تحویل جهت تزریق ان به بیمار
- مراقبت پرستاری قبل وحین و بعد از تزریق خون
- انجام سایر امور متفرقه از جمله تزریق دسفرال به بیماران با پمپ انفوزیون روزانه به مدت ۱۰ ساعت اموزش و تزریق امپول دسفرال با دستگاه پمپ دسفرال انجام سایر مراقبتهای درمانی جهت بیماران دیگر از جمله سیکل سلها و سیکل تالها - پذیرش و تشکیل پرونده جهت موارد جدید بیماری گزارش موارد جدید یا مرگ و میر به مراکز بهداشت استان و مرکز امار بیمارستان بایگانی و حفظ پرونده بیمار در همان بخش
- ثبت مستندات پرستاری و مشاهدات و مراقبتهای انجام شده توسط پرستار
- ترخیص بیمار در همان روز پس از دریافت مراقبتهای لازم
ب: بیماران هموفیلی
-          پذیرش
-          ویزیت توسط پزشک درمانگر 
-          دریافت نسخه و تهیه دارو از داروخانه بیمارستان 
-          تحویل دارو به پرستار بخش جهت تزریق به بیمار 
-          مراقبتهای حین و بعد از تزریق دارو 
-          اموزش خوددرمانی و خود مراقبتی به بیماران بالای ۵ سال به همراه بیمار
-          ترخیص بیمار پس از انجام مراقبتهای درمانی و پرستاری
-          ثبت موارد انجام شده در پرونده بیمار
  
خلاصه پذیرش بیمار تالاسمی
ارجاع بیمار از مراکز درمانی و متخصصین

ویزیت پزشک

تشکیل پرونده در بخش

پذیرش روزانه

نمونه گیری خون

ویزیت پزشک

دریافت دارو

رگ گیری و تزریق خون

مراقبتهای قبل وحین و بعد از تزریق خون

ترخیص بیمار
 
 
خلاصه پذیرش بیمار هموفیلی
 
ارجاع بیمار به این مرکز

ویزیت پزشک

تشکیل پرونده

پذیرش روزانه

ویزیت پزشک

دریافت دارو

تزریق و مراقبت پرستاری

ترخیص
 

www.abadanums.ac.ir