شنبه 9 مرداد 1400  

....

مدیر بیمارستان.

آقای عارف مُزدی کارشناس رایانه  از تاریخ 98/4/1 بعنوان مدیر بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر منصوب شد.
ایشان در سال 1373 بعنوان کادر درمان(بهیار) استخدام بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان شدند و در بخش های مختلف درمانی انجام وظیفه نموده اند. در سال های 81 و 82 بعنوان سوپروایزر بالینی بیمارستان و از سال 83 لغایت لغایت 89 در سمت مدیر خدمات پرستاری به کار خود ادامه دادند. در سال 89 با قبولی در دانشگاه در رشته نرم افزار رایانه بدلیل اشتغال به تحصیل سمت سوپروایزر بالینی را تقبل نموده و پس از اتمام تحصیلات از سال 92 به سمت مدیریت بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان منصوب و تا اوائل سال 98 در این جایگاه به مردم شریف شادگان خدمت می کردند. اردیبهشت و خرداد 98 بعنوان کارشناس معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شادگان انجام وظیفه مینموده و از ابتدای تیرماه 98 بعنوان مدیر بیمارستان ولی عصر(عج) خرمشهر منصوب شدند.  
 

www.abadanums.ac.ir