چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400  

....

بخش جراحی زنان.

 
این بخش دارای 14 اتاق  28 تخت فعال جراحی است موارد بستری:
 جراحی های ارتوپدی : (تمامی شکستگی ها و دررفتگی ها ، پارگی عضلات و تاندون)
اعمال جراحی ارولوژی: سنگ شکنی ، TUR 
اعمال جراحی : سزارین،هیسترکتومی ،کورتاژ

اعمال جراحی چشم: کاتاراکت و ناخنک چشم
اعمال جراحی آنال: فیشرکتومی ، هموروئیدکتومی
ENT:تانسیلکتومی ، شکستگی های بینی ، تیروئیدکتومی ،
جراحی های شکم : آپاندکتومی ، کوله سیستکتومی ، لاپاراتومی

 
  www.abadanums.ac.ir