شنبه 9 مرداد 1400  

....

آزمایشگاه.


مسئول آزمایشگاه :خانم قاری عرب
این دستورالعمل شامل موارد زیر می باشد:
الف) FBS    : 10-8 ساعت ناشتا
ب) LDL – TG – Chol – HDL  : 12-10 ساعت ناشتا و نخوردن غذای چرب قبل از آن
ج) CPK   : نداشتن فعالیت عضلانی و تمرینات ورزشی قبل از دادن نمونه
د)hpp

2
 خوردن صبحانه سبک و مراجعه بعد از 2 ساعت جهت نمونه گیری

ح) مراجعه بیمار در ساعت های مقرر جهت انجام BS های ساعتی مثل BS5pm   یا BS بعد از شام .
ه) آموزش به بیمار جهت نمونه گیری صحیح ادرار 24 ساعته
و) عدم مصرف کافئین و دخانیات بیش از حد قبل از نمونه گیری ( تاثیر روی آنالیت های بیوشیمی)
ف) عدم مصرف الکل ( افزایش کاذب مقدار اسیداوریک سرم)
خ) آموزش نحوه صحیح گرفتن نمونه U.C ( تمیز کردن مجرا و دورریختن قسمت اول ادرار)
ص) نحوه گرفتن خلط جهت آزمایش BK و کشت میکروبی
ض) نحوه گرفتن نمونه ادرار در کودکان و نوزادان با استفاده از کیسه ادراری
 
 
 
 
 
 * آزمایش هایی که رعایت ناشتا در انها الزامیست :
 -FBS
 - پانل چربی
-Iron
- فسفر
- لیپاز
- الکالن فسفاتاز
* دستورالعمل نمونه گیری مواردی که احتیاج به آمادگی دارد
این دستورالعمل شامل موارد زیر می باشد:
الف) FBS    : 10-8 ساعت ناشتا
ب) LDL – TG – Chol – HDL   : 12-10 ساعت ناشتا و نخوردن غذای چرب قبل از آن
ج) CPK    : نداشتن فعالیت عضلانی و تمرینات ورزشی قبل از دادن نمونه
د) 2hpp    : خوردن صبحانه سبک و مراجعه بعد از 2 ساعت جهت نمونه گیری
ح) مراجعه بیمار در ساعت های مقرر جهت انجام BS های ساعتی مثل BS5pm   یا BS بعد از شام .
ه) آموزش به بیمار جهت نمونه گیری صحیح ادرار 24 ساعته
و) عدم مصرف کافئین و دخانیات بیش از حد قبل از نمونه گیری ( تاثیر روی آنالیت های بیوشیمی)
ف) عدم مصرف الکل ( افزایش کاذب مقدار اسیداوریک سرم)
خ) آموزش نحوه صحیح گرفتن نمونه U.C ( تمیز کردن مجرا و دورریختن قسمت اول ادرار)
ص) نحوه گرفتن خلط جهت آزمایش BK و کشت میکروبی
ض) نحوه گرفتن نمونه ادرار در کودکان و نوزادان با استفاده از کیسه ادراری
  
 
آموزش بیماران جهت نمونه دهی صحیح ناشتا
آموزشهایی که در این قسمت آمده به جمع آوری صحیح نمونه لازم برای آزمایشهایی که پزشک درخواست کرده، کمک زیادی خواهد نمود.
بنابراین ابتدا موارد را بدقت بخوانید، از آمادگی خود مطمئن شوید و سپس مراحل را برای حصول نمونه مناسب دنبال نمایید.
نمونه ناشتا
ممکن است برای بعضی از آزمایشها نمونه خون یا ادرار بصورت ناشتا لازم باشد. دلیل آن تغییر میزان برخی از مواد موجود در خون یا سایر مایعات بدن پس از خوردن غذاست و لذا لازم است از چند
ساعت قبل غذایی خورده نشود.
فهرست آزمایشات ناشتا
FBS-GTT-GCT-Cholesterol-Triglyserides-HDL-LDL-VLDL-Alk
اگر از شما خواسته شود ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کنید، رعایت نکات زیر الزامی است :
 
1. دوازده ساعت  قبل از دادن نمونه از خوردن غذا و نوشیدنی )به جز آب( پرهیز کنید.
بطور معمول شروع پرهیز از 8 شب قبل از روز آزمایش زمان مناسبی است .
2. در صورت احساس تشنگی می توانید آب بنوشید ولی نوشیدن آبمیوه، چای و قهوه ممنوع است.
3. در مدت زمان یاد شده سیگار نکشید، آدامس نجوید، ورزش نکنید .
4.چنانچه در حال مصرف داروهای خاصی هستید، مصرف را ادامه دهید مگر آنکه پزشک شما را منع کند.
5.پس از انجام نمونه گیری می توانید رژیم غذایی طبیعی خود را از سر بگیرید
 
 
 www.abadanums.ac.ir