شنبه 9 مرداد 1400  

....

واحد تغذیه.

 
مسئول واحد تغذیه : امید یعقوب نژادیان
· ثبت آمار روزانه بیماران هر بخش و تعیین نوع رژیم غذایی برای هرفرد
· بررسی نیاز بیماران و نظارت بر دریافت مواد غذایی توسط هر بیمار براساس نیاز
· تدوین رژیم غذایی روزانه بیماران تهیه آمار ماهیانه و ارسال آمار مصرف غذایی بیماران وپرسنل به تفکیک بخش ها
· تدوین رژیم غذایی روزانه بیماران
·ارزیابی رضایت بیماران از کیفیت غذا
مشاوره تغذیه با توجه به درخواست پزشک معالج برای بیماران بستری در بخش ها
www.abadanums.ac.ir