شنبه 9 مرداد 1400  

....

خانم نازیلا محسن زاده.

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سابقه کاری : 19سال سابقه کار
شرح وظایف :انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
واحد های زیر مجموعه : ICU دیالیز تالاسمی درمانگا ه تخصصی CCUاطفال جراحی زنان-جراحی مردان-زنان وزایمان داخلی-اطاق عمل-اورژانس ایزوله
اهداف
-- برنامه ریزی درزمینه ارتقاء و بهبود مستمرفعالیتهای ارائه خدمات به بیمار بااجرای برنامه های اعتباربخشی و ارتقاء خدمات اورژانس
-- تعیین برآوردسطوح مختلف نیروی انسانی موردنیاز بخش های پرستاری و مامایی
-- ایجادهماهنگی دربرنامه های ارتقاءکیفی و بهبود مستمرفعالیت های پرستاری و مامایی
-- ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران ازخدمات پرستاری و مامایی
-- ارتقاء رضایتمندی کارکنان ازطریق ایجاد ارتباط موثر و عملکرد مطلوب آنها
-- پیاده سازی سیستم پرداخت مبتنی برعملکرد در واحد پرستاری و مامایی
-- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانمندیهای افراد در شیفت ها و بخش های مختلف
-- تعیین و پیشنهادبودجه موردنیاز و اولویت بندی اجرای برنامه های پرستاری
-- بازدید مستمر ازواحدها در شیفت های مختلف
-- ارزیابی نیازهای آموزشی کلیه کادرپرستاری جهت دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک
-- ارتقاء سلامت مادران و نوزادان در بخش های مختلف
-- تهیه و ارائه جزوات و پمفلت های آموزشی موردنیاز بخش ها به آنها
-- نظارت و کنترل مراقبتهای پرستاری و مامایی براساس استانداردهای تعیین شده بااستفاده از ابزارهای مناسب،چک لیست ها(تاکید بررعایت اصل استاندارد تحویل بالینی،نحوه دارو دادن و .....)
 


www.abadanums.ac.ir