شنبه 9 مرداد 1400  

....

برنامه هفتگی .

 
برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان ولی عصر (عج) خرمشهرسال1399  
ایام هفته
 
تخصص
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه ‏پنجشنبه
ارتوپد آقای دکتر محمودی نسب
19 - 17
  آقای دکتر محمودی نسب
17 - 19
  آقای دکتر محمودی نسب
19 - 17
 
جراح مغز و اعصاب   آقای دکتر رسولیان
11 - 13
    آقای دکتر رسولیان
11 - 13
 
جراح عمومی   آقای دکتر نقدی
13 - 11
       
  آقای دکتر علویان
19 - 17
  آقای دکتر علویان
19 - 17
   
اعصاب و روان خانم دکتر ضیایی
12 - 10
خانم دکتر ضیایی
12 - 10
  خانم دکتر ضیایی
12 - 10
خانم دکتر ضیایی
12 - 10
 
خانم دکتر ضیایی
18 - 16
آقای دکترایمانی
16 - 14
  آقای دکترایمانی
16 - 14
   
گوارش            
مغز و اعصاب خانم دکتر پور شمس
12 - 10
  خانم دکتر پور شمس
10 -12
    آقای دکتر صباحی
13 – 11
آقای دکتر صباحی
13 - 11
        لطفا به برنامه مکمل توجه شود
داخلی کلینیک دیابت
8 - 11
کلینیک دیابت
8 - 11
کلینیک دیابت
8 - 11
کلینیک دیابت
8 - 11
کلینیک دیابت
8 - 11
 
آقای دکتر خطیب
9 - 11
آقای دکتر درویشی
8 - 10
آقای دکتر فرخی نژاد
9 - 11
دکتر عامری
10 - 8
آقای دکتر درویشی
8 - 10
لطفا به برنامه مکمل توجه شود
ارولوژی            
آقای دکتر مرادخانی
18 - 16
  آقای دکتر مرادخانی
18 - 16
  آقای دکتر مرادخانی
18 - 16
 
ENT   آقای دکترپورجونکی
10 - 8
       
آقای دکتر پور صیرفی
19 - 17
آقای دکتر پور صیرفی
19 - 17
آقای دکتر پور صیرفی
19 - 17
آقای دکتر پور صیرفی
19 - 17
آقای دکتر پور صیرفی
19 - 17
 
قلب و عروق     آقای دکتر فقهی
14 - 12
  آقای دکتر فقهی
14 - 12
 
زنان و زایمان پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
پزشک  انکال
13 - 11
لطفا به برنامه مکمل توجه شود
اطفال     آقای دکترثابت قدم
10 - 8
آقای دکتر دانش بختیار
10 – 8
آقای دکترثابت قدم
10 - 8
 
خانم دکتر مشایخی
11 - 13
    خانم دکتر مشایخی        19 - 17   خانم دکتر مشایخی        19 - 17 خانم دکتر مشایخی
19 - 17
  خانم دکتر مشایخی        19 - 17   خانم دکتر مشایخی        19 - 17 لطفا به برنامه مکمل توجه شود
چشم پزشک آقای دکتر متین
11 - 9
خانم دکتر آرین
12 - 9
آقای دکتر متین
11 - 9
خانم دکتر آرین
12- 9
خانم دکتر جعفری
11 - 13
 
  آقای دکتر متین
19 - 16
آقای دکتر متین
19 - 16
آقای دکتر غضنفری
16 - 18
 آقای دکتر متین
19 - 16
آقای دکتر متین
19 - 16
 
هماتولوژی       آقای دکتر کریمی
13 - 11
آقای دکتر طاهری
9 - 12
 
عفونی خانم دکتر لطفی
(خانم دکتر مرجانی )
19 - 17
  خانم دکتر لطفی
(خانم دکتر مرجانی )
19 - 17
  خانم دکتر لطفی
(خانم دکتر مرجانی )
19 - 17
آقای دکتر اسلامی
10 - 8
پوست و مو خانم دکتر ملکی
10 - 12
خانم دکتر ملکی
(خانم دکتر خداشناس )
10 - 12
    خانم دکتر ملکی
10 - 12
خانم دکتر ملکی
(خانم دکتر خداشناس )
10 - 12
خانم دکتر ملکی
( خانم دکتر خداشناس)
19 - 17
      خانم دکتر ملکی
( خانم دکتر خداشناس)
19 - 17
لطفا به برنامه مکمل توجه شود
بیهوشی پزشک آنکال
19 - 17
پزشک آنکال
19 - 17
پزشک آنکال
19 - 17
پزشک آنکال
19 - 17
پزشک آنکال
19 - 17
لطفا به برنامه مکمل توجه شود
کارشناس تغذیه آقای یعقوب نژادیان
14 - 8
آقای کمری
12 - 10
آقای یعقوب نژادیان
14 - 8
آقای کمری
12 - 10
آقای کمری
12 - 10
خانم پارسا نهاد
8 – 14
  آقای یعقوب نژادیان
17 - 19
آقای کمری
19 - 17
آقای یعقوب نژادیان
17 - 19
آقای کمری
19 - 17
آقای کمری
12 - 10
 
روان شناسی   آقای موسوی
10 - 12
  آقای موسوی
10 - 12
  آقای موسوی
10 - 12
کارشناس شنوایی سنجی آقای معتضدی
14 - 8
آقای معتضدی
14 - 8
آقای معتضدی
14 - 8
آقای معتضدی
14 - 8
آقای معتضدی
14 - 8
آقای معتضدی
14 - 8
کارشناس بینایی سنجی آقای حمره
14 - 8
آقای حمره
14 - 8
آقای حمره
14 - 8
آقای حمره
14 - 8
آقای حمره
14 - 8
آقای حمره
14 - 8
کارشناس فیزیوتراپی خانم سیاحی
14 - 8
خانم سیاحی
14 - 8
خانم سیاحی
14 - 8
خانم سیاحی
14 - 8
خانم سیاحی
14 - 8
خانم سیاحی
14 - 8
کارشناس گفتاردرمانی آقای پاسدار
14 - 8
آقای پاسدار
14 - 8
آقای پاسدار
14 - 8
آقای پاسدار
14 - 8
آقای پاسدار
14 - 8
آقای پاسدار
14 - 8