پنجشنبه 6 آذر 1399  

....

بهداشت محیط.


مسئول واحد بهداشت محیط : فریبا دریس محمد

·        تدوین برنامه آموزشی  پرسنل خدمات و رابطین کنترل کیفیت
·        اندازه گیری کلر و PH آب مصرفی بیمارستان به صورت روزانه
·        اندازه گیری کلر و PH پساب فاضلاب به صورت روزانه
·        برنامه ریزی و مدیریت کشت های محیطی بخشها
·        همکاری با سازمانهای ذیربط مانند شهرداری و سازمان محیط زیست
·        کنترل کلیه محلول های ضد عفونی کننده از زمان ورود به بیمارستان و تهیه جدول MSDS برای کلیه محلول های مصرفی در بیمارستان
پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

 


www.abadanums.ac.ir