شنبه 9 مرداد 1400  

....

بهداشت محیط.


مسئول واحد بهداشت محیط :
فریبا دریس محمد

شرح وظایف
  1.   تدوین برنامه آموزشی  پرسنل خدمات و رابطین کنترل کیفیت
  2.  اندازه گیری کلر و PH آب مصرفی بیمارستان به صورت روزانه
  3.  اندازه گیری کلر و PH پساب فاضلاب به صورت روزانه
  4.  برنامه ریزی و مدیریت کشت های محیطی بخشها
  5.  همکاری با سازمانهای ذیربط مانند شهرداری و سازمان محیط زیست
  6.   کنترل کلیه محلول های ضد عفونی کننده از زمان ورود به بیمارستان و تهیه جدول MSDS برای کلیه محلول های مصرفی در بیمارستان
  7. پایش و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی
 


www.abadanums.ac.ir