سه‌شنبه 25 خرداد 1400  

....

..

مسئول واحد:
زهرا عریضاوی
کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
عضو هیات علمی گروه پرستاری
  معرفی واحد توسعه آموزش بالینی بیمارستان
 
واحد توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر خرمشهر(عج) ،در راستای سیاست های وزارت بهداشت و درمان و با هماهنگی مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده (EDC) با هدف بهبود و توسعه فرآیند یاددهی ویاد گیری در آموزش بالینی فراگیران ، زیر نظر معاونت آموزشی بر اساس شرح وظایف ذیل در جهت ارتقاء آموزش بالینی فعالیت می کند.
 
 شرح وظایف:
 
1-نیازسنجی آموزش بالینی
2-تجزیه و تحلیل مشکلات آموزشی  بر بالین بیماران
3- تدوین برنامه ارتقای کمی و کیفی آموزش فراگیران
4- توانمند سازی  فراگیران و اعضاء هیات علمی
5-ارتقا زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز جهت ارائه آموزش
6- توسعه روش های نوین آموزش
7- همکاری  با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
8- ارزشیابی عملکرد آموزشی، پژوهشی و درمانی اعضاء هیات علمی و ارائه
 بازخورد نتایج به اعضاء هیات علمی و دانشکده هر شش ماه
9- استفاده از تجارب فراگیران  

www.abadanums.ac.ir