سه‌شنبه 25 خرداد 1400  

....

..

برنامه سالن آموزش آذر ماه

 
ساعت 9-8 10-9 11-10 12-11 13-12
ایام هفته
شنبه مورنینگ عفونی مورنینگ زنان کلاس تئوری گروه جراحی کلاس تئوری گروه روان کلاس تئوری گروه پوست
یکشنبه مورنینگ عفونی مورنینگ زنان کلاس تئوری گروه جراحی کلاس تئوری گروه روان کلاس تئوری گروه پوست
دوشنبه مورنینگ عفونی مورنینگ زنان کلاس تئوری گروه جراحی کلاس تئوری گروه روان کلاس تئوری گروه پوست
سه شنبه مورنینگ عفونی مورنینگ زنان کلاس تئوری گروه جراحی کلاس تئوری گروه روان کلاس تئوری گروه پوست
چهارشنبه مورنینگ عفونی مورنینگ زنان کلاس تئوری گروه جراحی کلاس تئوری گروه روان کلاس تئوری گروه پوست
پنج شنبه مورنینگ عفونی مورنینگ زنان کلاس تئوری گروه جراحی کلاس تئوری گروه روان کلاس تئوری گروه پوست