سه‌شنبه 25 خرداد 1400  

....

..

برنامه کشیک گروه اطفال (اینترن)    06/09/1399 تا 30/9/1399
 
 
ردیف نام دانشجو
6/9 مهدی سراج
7/9 مهدخت معماری
8/9 ریحانه حبیب پور
9/9 مهشید بختیاری
10/9 نسترن ملکوتی
11/9 یاسمن مداوا
12/9 سعادت
13/9 گنجعلی
14/9 سمانه رفیعی
15/9 عبدالله منفرد
16/9 مهدی سراج
17/9 مهدخت معماری
18/9 ریحانه حبیب پور
19/9 مهشید بختیاری
20/9 نسترن ملکوتی
21/9 یاسمن مداوا
22/9 سعادت
23/9 گنجعلی
24/9 سمانه رفیعی
25/9 عبدالله منفرد
26/9 سراج
27/9 مهدخت معماری
28/9 ریحانه حبیب پور
29/9 سمانه رفیعی
30/9 نسترن ملکوتی
 
 
 
 برنامه کشیک گروه اطفال(اینترن)
22/7/1399      تا      3/9/1399
 
ردیف نام دانشجو
22/7 محمدمهدی سعادت مند فر
23/7 نسترن ملکوتی
24/7 مهشید بختیاری
25/7 محمد سراج
26/7 پویا گنجعلی
27/7 یاسمن مداوا
28/7 سمانه رفیعی
29/7 مهدخت معماری
30/7 عبدالله منفرد
1/8 ریحانه حبیب پور
2/8 سمانه رفیعی
3/8 پویا گنجعلی
4/8 محمدمهدی سعادت مند فر
5/8 عبدالله منفرد
6/8 ریحانه حبیب پور
7/8 مهدخت معماری
8/8 محمد سراج
9/8 مهشید بختیاری
ردیف نام دانشجو
22/7 محمدمهدی سعادت مند فر
23/7 نسترن ملکوتی
24/7 مهشید بختیاری
25/7 محمد سراج
26/7 پویا گنجعلی
27/7 یاسمن مداوا
28/7 سمانه رفیعی
29/7 مهدخت معماری
30/7 عبدالله منفرد
1/8 ریحانه حبیب پور
2/8 سمانه رفیعی
3/8 پویا گنجعلی
4/8 محمدمهدی سعادت مند فر
5/8 عبدالله منفرد
6/8 ریحانه حبیب پور
7/8 مهدخت معماری
8/8 محمد سراج
9/8 مهشید بختیاری
ردیف نام دانشجو
22/7 محمدمهدی سعادت مند فر
23/7 نسترن ملکوتی
24/7 مهشید بختیاری
25/7 محمد سراج
26/7 پویا گنجعلی
27/7 یاسمن مداوا
28/7 سمانه رفیعی
ردیف نام دانشجو
10/8 نسترن ملکوتی
11/8 یاسمن مداوا
12/8 سمانه رفیعی
13/8 پویا گنجعلی
14/8 محمدمهدی سعادت مند فر
15/8 عبدالله منفرد
16/8 ریحانه حبیب پور
17/8 مهدخت معماری
18/8 محمد سراج
19/8 مهشید بختیاری
20/8 نسترن ملکوتی
21/8 یاسمن مداوا
22/8 سمانه رفیعی
23/8 پویا گنجعلی
24/8 محمدمهدی سعادتمند فر
25/8 عبدالله منفرد
26/8 ریحانه حبیب پور
27/8 مهدخت معماری
28/8 مهدی سراج
29/8 مهشید بختیاری
30/8 نسترن ملکوتی
1/9 یاسمن مداوا
2/9 سمانه رفیعی
3/9 پویا گنجعلی
ردیف نام دانشجو
10/8 نسترن ملکوتی
11/8 یاسمن مداوا
12/8 سمانه رفیعی
13/8 پویا گنجعلی
14/8 محمدمهدی سعادت مند فر
15/8 عبدالله منفرد
16/8 ریحانه حبیب پور
17/8 مهدخت معماری
18/8 محمد سراج
19/8 مهشید بختیاری
30/8 نسترن ملکوتی
1/9 یاسمن مداوا
2/9 سمانه رفیعی
3/9 پویا گنجعلی
30/8 نسترن ملکوتی
1/9 یاسمن مداوا
2/9 سمانه رفیعی
3/9 پویا گنجعلی
30/8 نسترن ملکوتی
 
 

برنامه کشیک گروه زنان (اینترن)
30/8/1399 تا 15/9/1399
ردیف نام دانشجو نام دانشجو
30/8 آرمین زارع هدی محسن
1/9 آرمین زارع نوید شیخ میری
2/9 زهرا سعیدیان هدی محسن
3/9 زهرا سعیدیان نوید شیخ میری
4/9 آرمین زارع هدی محسن
5/9 آرمین زارع نوید شیخ میری
6/9 زهرا سعیدیان هدی محسن
7/9 زهرا سعیدیان نوید شیخ میری
8/9 آرمین زارع هدی محسن
9/9 آرمین زارع نوید شیخ میری
10/9 زهرا سعیدیان هدی محسن
11/9 زهرا سعیدیان نوید شیخ میری
12/9 آرمین زارع هدی محسن
13/9 آرمین زارع نوید شیخ میری
14/9 زهرا سعیدیان هدی محسن
15/9 زهرا سعیدیان نوید شیخ میری