یکشنبه 24 تیر 1403  

ریاست بیمارستان

ریاست بیمارستان.ریاست محترم بیمارستان: سرکار خانم دکتر فلاح نژاد متخصص زنان
تلفن تماس: 06153544801*  نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ، درمانی ، آموزشی و اداری بیمارستان
 .

*  تعیین خط مشی های لازم به رؤسای واحدها ی مدیریت داخلی ، مدیریت خدمات پرستاری و سایر واحدها
* تصویب یا تعیین خط مشی و یا مقررات مربوط به خدمات درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی مرکز .
* نظارت بر اجرای قانون واگذاری بخشی از امور مرکز مثل امو ر خدماتی و تأسیساتی به بخش خصوصی .
*  ایجاد هماهنگی لازم با مقامات دانشگاه در مورد امور درمانی ، آموزشی و تحقیقاتی و تأمین نیازمندیهای مرکز،و  همچنین ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای بین بخشی مرکز بمنظور ارائه خدمات بهتر به بیماران .
*  ارائه پیشنهادات لازم جهت تأسیس یا توسعه بخشهای مرکز به مقامات ذیربط و پیگیری آنها
* مطالعه و بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز .
*  سرپرستی جلساتی که بمنظورهای مختلف از قبیل کمیته های پرستاری – مدارک پزشکی – آموزشی – ارتقاءکیفیت و غیره تشکیل می شود .
* فراهم کردن امکان برگزاری آموزشهای لازم به کادر فنی مرکز بمنظور ارائه خدمات مطلوب و بهتر به بیماران .
* شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی پزشکی بمنظور ارتقاء سطح علمی .
* ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه .
*  ارزیابی فعالیت واحدهای تابعه مرکز بمنظور تسریع و بهبود درانجام امور مربوطه وبرنامه ریزی صحیح تردربخش ها
* امضاء کلیه نامه ها، احکام و مکاتبات اداری و مالی مرکز .
*  نظارت و سرپرستی بر کار کلیه کارکنان مرکز .
* تایید نهایی ارزشیابی کلیه کارکنان مرکز .
* اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در بیمارستان


آدرس وب سایت بیمارستان ولیعصرعج:
https://valiasr.abadanums.ac.ir


abadanums.ac.ir
وب سایت دانشگاه علوم پزشکی آبادان